thumb

Топчийска река

Топчийска река води началото си от западната част на Лудогорското плато, от извор-чешма (на 293 м н.в.), разположена на 1 km югоизточно от с. Липник, община Разград. С изключение нан най-горното си течение протича в дълбока долина, всечена в аптски варовици. До село Побит камък тече на север, след това до село Топчии на запад, а след селото отново се насочва на север. В района западно от град Кубрат Топчийска река пресъхва и от там надолу продължава като суходолие, най-напред на запад, а след това на север. При село Малко Враново достига до крайдунавската низина Побрежие, след което долината ѝ напълно се изгубва, заместена от множество напоителни и отводнителни канали. Преди тяхното построяване суходолието на реката е достигало до дунав на 458 км, на 14 м н.в., срещу българският остров Мишка.

Виж още
thumb

Камчия — собствено

Протича в източна посока в широка долина между Авренското (Момино) плато на север и Камчийска планина на юг. По долината ѝ се прокарва границата между Дунавската равнина и Предбалкана. Приустиевите части на долината са блатисти и обрасли с лонгозни гори. Влива се в Черно море при курортния комплекс "Камчия".
Площта на водосборния басейн на реката е 5357,6 km2, като на северозапад и север граничи с водосборните басейни на реките Русенски Лом и Провадийска река, на запад — с водосборния басейн на река Янтра, а на юг — с водосборните басейни на река Тунджа и реките Айтоска, Хаджийска, Двойница и Фъндъклийска, вливащи се директно в Черно море. Водосборният басейн на Камчия обхваща части на 6 области в България — южните части на Варненска и Шуменска области, най-северните части на Бургаска област, източната част на Търговищка област, североизточната част на Сливенска област и най-южните окрайнини на Разградска област.

Виж още
thumb

Елешница

Река Елешница извира на 2173 м н.в. в Осоговска планина, на 400 м югозападно от връх Руен (2251 м), първенецът на планината. По цялото си протежение тече в дълбока, на места проломна и слабо залесена долина, с отделни малки долинни разширения. Първите 17 км, до село Раково тече в югоизточна посока, успоредно на държавната ни граница с Македония. След това завива на североизток и до село Ваксево запазва това си направление през историко-географската област Пиянец, като тук отдясно получава най-големия си приток Ваксевска река (Речица). След това Елешница завива на север, а при село Четирци рязко на изто и след 2 км се влива отдясно в река Струма на 437 м н.в., преди навлизането на последната в живописния Скрински пролом.

Виж още
thumb

Мартинка

Мартинка (Голяма река) е река в Южна България — Област Стара Загора, общини Чирпан и Стара Загора и Област Хасково, община Димитровград, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 55 km, която ѝ 77-мо място сред реките на България. Река Мартинка извира на 403 м н.в. под името Винаровска река от Чирпанските възвишения, на 2,7 km северозападно от село Винарово, община Чирпан. Тече в югоизточна посока в хълмистата част на Горнотракийската низина в плитка долина. Влива се отляво в река Марица на 87 m н.в., на 1,6 km югоизточно от село Брод, община Димитровград.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник