Малки Искър


Дължина 86 км.
Дължина в България 86 км.
Площ 1284 кв. км.
Извира от Етрополска планина
Влива се в Искър

Реката извира на 300 м северозападно от връх Мургана (1 639 м) в Етрополска планина на Стара планина, на 1 573 м н.в. под името Равна река. До град Етрополе тече в северозападна посока в дълбока залесена долина. В южната част на града завива на североизток, преминава през Етрополската котловина и след село Лъга образува пролом. При село Малки Искър завива на северозапад, пресича Джурковската котловинау след село Видраре завива на запад и отново образува живописен пролом. При село Калугерово Малки Искър отново сменя посоката си, този път на север, долината на реката се разширява и при град Роман, на 146 м н.в. се влива отдясно в река Искър.
Площта на водосборният басейн на реката е 1 284 км2, което представлява 14,9% от водосборния басейн на река Искър. Река Малки Искър отводнява цялата североизточна част на Софийска област.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник