Цибрица


Дължина 88 км.
Дължина в България 88 км.
Площ 934 кв. км.
Извира от Костин връх
Влива се в Дунав

Река Цибрица извира северно от Костин връх (871 м) в Широка планина, част от Предбалкана на 818 м н.в. под името Селска бара. При село Клисурица получава отдясно водите на река Клисурица и се насочва на изток вече под името Цибрица. След село Дългоделци завива на североизток и тече в широка асиметрична долина с по-стръмни десни брегове. Влива се отдясно в река Дунав на 716-ти км, на 27 м н.в., на 700 м източно от село Долни Цибър.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник