Мартинка


Дължина 55 км.
Дължина в България 55 км.
Площ 395 кв. км.
Извира от Чирпанските възвишения
Влива се в Марица

Мартинка (Голяма река) е река в Южна България — Област Стара Загора, общини Чирпан и Стара Загора и Област Хасково, община Димитровград, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 55 km, която ѝ 77-мо място сред реките на България. Река Мартинка извира на 403 м н.в. под името Винаровска река от Чирпанските възвишения, на 2,7 km северозападно от село Винарово, община Чирпан. Тече в югоизточна посока в хълмистата част на Горнотракийската низина в плитка долина. Влива се отляво в река Марица на 87 m н.в., на 1,6 km югоизточно от село Брод, община Димитровград.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник