Елешница


Дължина 59 км.
Дължина в България 59 км.
Площ 358 кв. км.
Извира от Осогово
Влива се в Струма

Река Елешница извира на 2173 м н.в. в Осоговска планина, на 400 м югозападно от връх Руен (2251 м), първенецът на планината. По цялото си протежение тече в дълбока, на места проломна и слабо залесена долина, с отделни малки долинни разширения. Първите 17 км, до село Раково тече в югоизточна посока, успоредно на държавната ни граница с Македония. След това завива на североизток и до село Ваксево запазва това си направление през историко-географската област Пиянец, като тук отдясно получава най-големия си приток Ваксевска река (Речица). След това Елешница завива на север, а при село Четирци рязко на изто и след 2 км се влива отдясно в река Струма на 437 м н.в., преди навлизането на последната в живописния Скрински пролом.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник