Карамандере


Дължина 60 км.
Дължина в България 60 км.
Площ 0 кв. км.
Извира от Стана (плато)
Влива се в Суха река

Река Карамандере води началото си под името Думандере от северозападната част на платото Стана на 409 м н.в., на 2,5 км северозападно от с. Мировци, община Нови пазар. До село Страхил, община Вълчидол тече в източна посока под името Думандере, а след устието на левия си приток река Тулумдере - под името Янъкдере. След село Страхил, вече под името Карамандере, завива на север и след пресичането на шосето Нови пазар - Добрич почти всяко лято пресъхва и се превръща в суходолие. По цялото си протежение протича в широка долина. Влива се отляво в Суха река от басейна на Дунав на 144 м н.в., на 3,8 км югоизточно от село Карапелит, община Добричка.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник