Сенковец


Дължина 90 км.
Дължина в България 90 км.
Площ 0 кв. км.
Извира от Висока поляна
Влива се в Дунав

Река Сенковец води началото си под името Сазлъка от извор-чешма "Коса чешме" (на 448 м н.в.), разположена в източната част на село Висока поляна, община Хитрино, в Самуиловските височини. Тече в северна посока, като почти по цялото си протежение долината ѝ е каньоновидна, всечена дълбоко в аптските варовици и льосовата покривка на Лудогорието. След село Китанчево, община Исперих пресъхва, а след село Босна, община Ситово долината ѝ става много широка, на места над 1 км, но отново със стръмни (над 50 м) брегове. Влива се като суходолие отдясно в река Дунав (на 405-ти км), на 11 м н.в., срещу българският остров Гарван.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник