thumb

Видбол

Река Видбол извира на 300 м североизточно от връх Бабин нос (1 103 м) в планината Бабин нос, на около 1 000 м н.в. под името Джоновец. До село Раковица тече на североизток в планинска гориста долина, приема отляво притока си Давидова бара, а след това продължава в източна посока до гара Макреш. В този участък отдясно (от юг) в реката се вливат няколко по-големи реки, най-големи от които са Влаховичка река (Селската бара) и Толовишка река. След гара Макреш Видбол рязко завива на север, тече в дълбока каньоновидна долина и тук отляво в нея се вливат реките Вълчешки дол и Зеблешки дол. При село Синаговци завива на изток, навлиза във Видинската низина и на около 2 км източно от град Дунавци се влива отдясно в река Дунав на 781 км и на 29 м н.в.

Виж още
thumb

Господаревска река

Господаревска река (други названия Арнаутска река, Инималенска река, Бунарска река, Голяма река, Каялъдере, Дюлевска река) е река в Югоизточна България, област Ямбол — община Стралджа и Област Бургас — община Средец, ляв приток на Средецка река. Дължината ѝ е 70 км, която ѝ отрежда 50-то място сред реките на България.

Виж още
thumb

Калница

Река Калница извира под името Текиря на 203 м н.в. от Светиилийските възвишения, на 1,3 км югоизточно от село Питово, община Нова Загора. По цялото си протежение протича в плитка долина с песъчливо корито и с много малък надлъжен наклон (0,15 m/km). В горното си течение протича през западната част на Ямболското поле, до село Бояджик на изток, а след това до село Генерал Инзово на югоизток, като в този последен участък коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. След това заобикаля от изток Светиилийските възвишения и след село Пчела протича през западната част на Елховското поле с множество меандри. Влива отляво в Синаповска река от басейна на Тунджа на 97 м н.в., на 1 км преди устието на последната в Тунджа.

Виж още
thumb

Росица

Река Росица извира на 300 м северно от хижа "Мазалат" в Калоферска планина на около 1 400 м н.в. и се насочва на север. До село Батошево протича в дълбоко всечена гориста долина. След това долината ѝ се разширява, а след село Горна Росица навлиза в Севлиевска котловина. От село Кормянско до село Горско Косово пресича в дълбок пролом Севлиевските височини, като проломът е "удавен" от водите на язовир "Александър Стамболийски". След изтичането си от язовира Росица се насочва на североизток, а от град Бяла черква — на изток, като протича в широка долина между Павликенското плато на север и Търновските височини на юг. Тази част от долината ѝ е заета от обработваеми земи и служи за граница между Дунавската равнина и Предбалкана. Влива се отляво в река Янтра, на 44 м н.в., на 2 км източно от село Крушето, община Горна Оряховица.
Росица е река със значителни сезонни колебания. Максималният отток е през месеците април-юни, дължащ се на снеготопенето, а минималният — септември. През пролетното пълноводие протича около 70-80% от годишния отток, а през лятно-есенното маловодие — 9-10%.
Подхранването на Янтра е смесено — дъждовно, снегово и от карстови подземни води. В Стара планина подхранването е предимно от снежни и дъждовни води, а в Предбалкана и от подземни карстови води.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник