thumb

Брезовска река

Брезовска река извира под името Попращенка на 1 043 м н.в., на 1,1 км югоизточно от връх Братан, в Сърнена Средна гора. До село Розовец тече в югозападна посока в дълбока и залесена долина. След селото под името Стара река продължава на юг, а след град Брезово навлиза в Горнотракийската низина вече под името Брезовска река. Влива се отляво в река Марица на 131 m н.в., на 1,4 км западно от село Мирово.

Виж още
thumb

Средецка река

В горното си течение Средецка река носи името Старата река. На 2,5 - 3,0 км от извора реката протича на североизток през неясно очертана долина с много полегати склонове (5°), залесени с гъсти дъбови издънки. Надолу долината ѝ има вече подчертан трапецовиден напречен профил. Надлъжният наклон на коритото е 2.2%, и се запазва до вливането в нея на Четманска река. Бреговете на речното корито са високи 0,6 - 0,7 м, почти отвесни. Дъното на реката е чакълесто-песъчливо. Тук реката не прави меандри. След вливането на Четманската_река Средецка река навлиза в хълмиста долина, широка 50 - 60 м, като описва средно извити, но редки меандри. Тук десният склон е залесен с храсталак. След село Александрово речната долина става с коритообразен напречен профил. Склоновете са много полегати (5 - 10°) и обезлесени. Тук реката се нарича Голямата река и ширината ѝ става 2 - 2,5 м. Крайречните лъки са незначителни. След вливането в нея на дерето Чамбунар склоновете на долината стават по-стръмни (до 20°), като са обрасли с млади дъбови гори и реката е по-пълноводна. Надлъжният наклон на коритото в този участък е около 6%. Широчината на коритото става 5 - 6 м, а крайречните лъки - 10 - 15 м. Бреговете на реката са ниски и ронливи.

Виж още
thumb

Баниски Лом

Река Баниски Лом води началото си от чешма (на 312 м н.в.), разположена в югозападната част на село Сушица, община Стражица. До село Копривец, община Бяла протича в широка долина, най-напред на изток, а след село Горски Сеновец на север-североизток. След устието на най-големия си приток река Каяджик (десен) навлиза в широка, но дълбока каньоновидна долина и се влива отлява в река Черни Лом на 97 м н.в. при село Широково, община Две могили.

Виж още
thumb

Двойница

Двойница (старо име до 1942 г. Чифтедере) е река в Източна България, област Бургас — общини Поморие и Несебър и Област Варна — общини Долни чифлик и Бяла, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 52 км, която ѝ отрежда 81-во място сред реките на България. Река Двойница води началото си под името Лекарница от извор-чешма на 440 м н.в. в Еминска планина, в близост до заличеното през 1963 г. село Доброван, Община Поморие. До село Голица, Община Долни чифлик тече в северна посока в дълбока и залесена долина. След селото завива на изток-югоизток и до устието си поддържа тази посока, като долината ѝ се разширява и разделя Камчийска планина на север от Еминска планина на юг. Влива се в Черно море в североизточния край на град Обзор. От село Голица до устието си по долината ѝ преминава границата между Варненска и Бургаска област.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник