thumb

Соколица

Река Соколица извира под името Сакарско дере на 713 м н.в. в южното подножиена връх Боговец (738 м) в планината Сакар. До село Орлов дол долината ѝ е дълбока и ориентирана на север, всечена в младолевантийска акумулационна повърхнина. След това завива на запад и протича в широка долина с малък надлъжен наклон. Влива се отляво в река Сазлийка от басейна на Марица на 86 m н.в., южно град Гълъбово. Преди изграждането на язовир "Розов кладенец", реката се е вливала северно от града.

Виж още
thumb

Чепеларска река

Чепеларска река води началото си от 1 550 м н.в. в курорта "Пампорово". От извора си до село Хвойна тече на север, след това до село Бачково — на североизток, а след селото и до устието си — отново на север. От извора до град Асеновград протича в тясна, дълбока и красива долина, по която има две малки долинни разширения — в районите на град Чепеларе и село Хвойна. След Асеновград реката навлиза в Горнотракийската низина, където коритото ѝ става широко и песъчливо и от него наляво и надясно се отделят напоителни канали. Влива се отдясно в река Марица на 148 m н.в., на 2,5 km южно от село Рогош, Община Марица.

Виж още
thumb

Лесновска река

Лесновска река извира под името Лопушна от северното подножие на връх Голяма Икуна (1221 м), най-високата точка на Рида Белица на Ихтиманска Средна гора на около 1200 м н.в. До село Голема Раковица тече в северозападна посока в дълбока и залесена долина. След това преминава през язовир „Огняново“, насочва се на запад и навлиза в Софийско поле, като от село Доганово до устието нейното корито е коригирано с водозащитни диги. При село Равно поле отново завива на североизток и при квартал Челопечене коритото ѝ се включва в бившето корито на река Стари Искър. Влива се отдясно в река Искър на 510 м н.в., на 1,6 км северозападно от село Световрачене.

Виж още
thumb

Луда Яна

Река Луда Яна извира от 1 423 м н.в. под името Елишка река в западното подножие на връх Бич (1 449 м) в Същинска Средна гора. До град Панагюрище тече в югозападна посока в дълбока долина. Преди града завива на юг, вече под името Панагюрска Луда Яна и пресича Панагюрската котловина. След това продължава на юг, а от село Бъта на югоизток в дълбока проломна долина вече под името Луда Яна. При село Росен навлиза в Горнотракийската низина и тече в широко песъчливо корито. Влива се отляво в река Марица на 195 m н.в., северно от село Синитово.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник