thumb

Бистрица (Пиринска Бистрица)

Река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 м н.в.), разположено заедно с Митровото езеро (на 2291 м н.в.) в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Под името Третата (Демиркапийска) река тече на юг в дълбока коритовидна долина. При хижа "Пирин" завива на югоизток и вече под името Пиринска Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепено променя посоката си в южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо залесена, с еродирани склонове долина. При село Катунци Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се разширява и изплитнява. На 500 м южно от село Ново Ходжово отляво в нея се влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на протежение от 7 км по течението на реката преминава участък от българо-гръцката граница. Влива се отляво в река Струма, на 69 м н.в., на 1,4 км западно от гръцкото село Промахон.

Виж още
thumb

Бистрица (Соволянска Бистрица)

Река Соволянска Бистрица извира под името Главня на 2182 m н.в. в Осоговска планина, на 1,2 km североизточно от връх Руен (2251 m), най-високата точка на планината. До село Гърляно протича на север-североизток в дълбока и гъсто залесена долина, след което завива на север-северозапад и пресича източната част на Каменишката котловина. След село Долно село напуска котловината и образува дълбок пролом между Чудинска планина на север и планината Лисец на юг, с посока на пролома изток-североизток — изток. При село Мазарачево излиза от пролома и навлиза в Кюстендилската котловина. Влива се отдясно в река Струма на 462 m н.в., на 900 m югозападно от село Коняво.

Виж още
thumb

Хърсовска река

Хърсовска река (или Деребою) е река в Североизточна България, област Шумен — община Никола Козлево, област Добрич — община Тервел и Област Силистра — общини Алфатар, Кайнарджа и Силистра. Влива се като суходолие отдясно в суходолието на река Канагьол. Дължината ѝ е 91 км, която ѝ отрежда 32-ро място сред реките на България
Хърсовска река извира на 397 м н.в. в северната част на платото Стана, на 2,5 km СЗ от с. Хърсово, област Шумен. До село Пет могили протича на изток и североизток в широка долина, а след това се насочва на север, като долината ѝ става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските и сарматски варовици и льосовата покривка на Лудогорието и Добруджа. След село Цани Гинчево коритото ѝ окончателно пресъхва и от там нататък продължава като суходолие, в което епизодично има водоток. В най-южната част на село Богорово, община Силистра суходолието на Хърсовска река се "влива" отдясно в суходолието на река Канагьол, на 24 м н.в.

Виж още
thumb

Омуровска река

Омуровска река води началото си под името Конакдере от 820 м н.в., на 1 км североизточно от връх Чакалова поляна (902 м) в Сърнена Средна гора. Тече в южна посока в западната и югозападната част на Чирпанските възвишения в тясна долина, с редуващи се долинни разширения, в които са разположени няколко села. След устието на десния си приток река Страшния дол носи името Старата река до село Малък дол, а след устието на Новоселска река — Омуровска река. При село Партизанин навлиза в Горнотракийската низина, като долината ѝ става широка и плитка. Влива се отляво в река Марица на 120 m н.в., на 650 м южно от село Крушево, община Първомай.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник